URHEILUTAITOLENTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT
1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Urheilutaitolentäjät ry, kansainvälisissä yhteyksissä epävirallinen englanninkielinen nimi on Aerobatic Club of Finland, ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on taitolennon edistäminen Suomessa. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutustilaisuuksia,
valmennusleirejä ja kilpailuja. Yhdistys osallistuu myös alan kansainväliseen yhteistyöhön ja tiedottaa taitolennosta.

3 § Yhdistyksen jäsenyys Suomen Ilmailuliitossa

Yhdistys on Suomen Ilmailuliitto – Finlands Flygförbund ry: n jäsenyhdistys.

4 § Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä kuusitoista (16) vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja
toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.  Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi hallitus kutsua henkilön, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

5 § Yhdistyksestä eroaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoitettuaan siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Eroava jäsen on kuitenkin velvollinen suorittamaan erääntyneet maksunsa yhdistykselle ja palauttamaan hallussaan ehkä olevat yhdistyksen varat ja tarvikkeet.

6 § Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä seuraavilla yhdistyslain mukaisilla perusteilla:
1) Jos hän on jättänyt maksamatta erääntyneet jäsenmaksunsa tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on  yhdistykseen liittymällä sitoutunut.
2) Jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.
3) Jos hän ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

7 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet ovat velvollisia suorittamaan vuosittaisen jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää
yhdistyksen vaalikokous. Yhdistyksen jäseneksi liittymisestä voidaan periä liittymismaksu, jonka suuruuden päättää yhdistyksen vaalikokous.
Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajat eivät suorita jäsenmaksuja.

8 § Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksen asioita hoitaa, sitä edustaa ja sen toimintaa ohjaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljä varsinaista jäsentä.
Hallitus päättää sisäisestä työnjaostaan niin, että kaikki yhdistyksen keskeiset tehtäväalueet tulevat huomioon otetuiksi sekä valitsee yhden jäsenistään sihteeriksi, yhden rahastonhoitajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi, joka ei voi olla yhdistyksen sihteeri.

Hallitus voi myös perustaa alaisuuteensa toimikuntia tai nimittää henkilöitä hoitamaan erillisiä hankkeita tai tehtäviä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen varsinaiset jäsenet valitaan yhdistyksen vaalikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että varsinaisista jäsenistä kaksi valitaan vuorovuosina. Puheenjohtaja voidaan valita korkeintaan kahdeksi vaalikaudeksi peräkkäin. Jos joku hallituksen jäsen eroaa kesken vaalikauden, valitaan hänen tilalleen toinen seuraavassa yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään kaksi jäsentä ja puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ovat läsnä kokouksessa. Hallituksen päätökseksi tulee se, mitä vähintään kolme kokouksessa läsnä ollutta hallituksen jäsentä on kannattanut.

Hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka oikeellisuuden tarkastaa kokouksen puheenjohtaja ja yksi kokouksessa ollut hallituksen jäsen.  Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja joko yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa.

9§ Yhdistyksen tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on jätettävä tilintarkastajille viimeistään päättynyttä tilikautta seuraavan helmikuun 15. päivänä. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle helmikuun loppuun mennessä.

10§ Yhdistyksen kokoukset
Vuosittain pidetään kaksi yhdistyksen varsinaista kokousta, jotka ovat vuosikokous ja vaalikokous.
Ylimääräisiä kokouksia pidetään, mikäli yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai mikäli vähintään yksi
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erikseen ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä kuudenkymmenen (60) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.
Kutsu vaali- ja vuosikokoukseen sekä mahdollisiin ylimääräisiin kokouksiin on lähetettävä jäsenille vähintään neljätoista (14) ja aikaisintaan kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta. Kutsun saa toimittaa perille postitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat, älköönkä muista asioista tehtäkö kokouksessa päätöksiä.

Vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä, ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
a) Kokouksen avaus
b) Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
c) Kokouksen esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
d) Esitetään edellisen toimintavuoden toimintakertomus
e) Päätetään hallituksen laatiman toimintakertomuksen hyväksymisestä edelliseltä toimintavuodelta
f) Esitetään edellisen toimintavuoden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
g) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta edelliseltä tilikaudelta
h) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
i) Muut asiat, jotka on mainittu kokouskutsussa
j) Kokouksen päättäminen

Yhdistyksen vaalikokous pidetään marraskuun loppuun mennessä ja siinä
käsitellään seuraavat asiat:

a) Kokouksen avaus
b) Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
c) Kokouksen esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
d) Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
e) Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat seuraavalle toimintavuodelle
f) Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
g) Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle toimintavuodelle
h) Vahvistetaan talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten
i) Valitaan yhdistyksen edustajat kansainvälisiin ja Suomen Ilmailuliiton kokouksiin
j) Muut asiat, jotka on mainittu kokouskutsussa
k) Kokouksen päättäminen

Yhdistyksen kokouksessa päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee se, mitä kokouksen
puheenjohtaja on kannattanut. Vaalin mennessä tasan ratkaisee arpa.  Jokaisella kokouksessa läsnä olevalla jäsenmaksunsa maksaneella
varsinaisella jäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka oikeellisuuden tarkistaa kaksi kokouksessa valittua pöytäkirjan tarkastajaa.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosi- tai vaalikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti
hallitukselle hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen kokousta.

11 § Sääntömuutos

Yhdistyksen sääntömuutos voidaan tehdä, jos muutosesitys on tullut hyväksytyksi vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista
äänistä kahdessa yhdistyksen peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa. Muutosesityksen voi tehdä yhdistyksen hallitus tai yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä.

12 § Yhdistyksen purkautuminen

Yhdistys purkautuu, jos yhdistyksen kokous tekee siitä päätöksen vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta. Purkautumisesitys on mainittava kokouskutsussa.  Yhdistyksen purkauduttua tai tultua lakkautetuksi siirtyvät sen varat Suomen Ilmailuliitto ry:lle, tai ellei sitä ole, käytettäväksi yhdistyksen purkautumisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti yhdistyksen tarkoitusperiä edistävään tarkoitukseen.

13 § Erityismääräykset

Asioissa, joista näissä säännöissä ei erikseen mainita, noudatetaan soveltuvin osin yhdistyslakia ja Suomen Ilmailuliitto – Finlands Flygförbund ry:n sääntöjä.